Menu

Politika kvality a ochrany životního prostředí PKS okna a.s.

PKS okna a. s. v pozici významného dodavatele stavebních výplní klade důraz na kvalitu výrobků a služeb. Z tohoto důvodu společnost cílevědomě rozvíjí materiální a technické zajištění výroby i jejího řízení, což dokládají certifikáty dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

Naše sociální a environmentální odpovědnost staví člověka a životní prostředí do středu zájmu, a proto se především soustředíme na

  • bezpečnost a dobré sociální podmínky našich zaměstnanců a dodavatelů
  • spokojenost našich zákazníků s kvalitou výrobků i služeb
  • omezování negativních environmentálních dopadů a zmenšení naší ekologické stopy

1659Vlastníci i vrcholový management PKS okna a.s. přijali závazek prosazovat a neustále zlepšovat integrované řízení kvality a životního prostředí podle mezinárodních standardů ISO a zahrnout do těchto přístupů také své dodavatele a výrobce.

V oblasti kvality usilujeme zejména o uspokojení požadavků zákazníků a vytvoření oboustranně výhodného partnerství, rozvoj spolupráce s dodavateli, minimalizaci vad a nedodělků včetně dodržení smluvních termínů. Za nedílnou součást politiky považujeme rozvoj znalostí a vědomostí lidských zdrojů.

V oblasti životního prostředí je naší politikou omezování spotřeb energií a přírodních zdrojů např. využitím stavebních recyklátů, podpora prevence vzniku odpadu a zvyšování podílu vytříděného využitelného odpadu, plnění relevantních právních a jiných požadavků, otevřená komunikace s veřejností, mezinárodní sdílení postupů správné praxe.

Vrcholové vedení se zavazuje k poskytování potřebných zdrojů pro efektní fungování integrovaného systému řízení při zachování konkurenceschopnosti podniku na okenářském trhu České republiky.

Politika kvality a ochrany životního prostředí PKS okna a.s - ke stažení zde.

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí

V rámci ještě větší ochrany životního prostředí a zajištění trvalého udržitelného rozvoje a snížení ekologické stopy jsme se také rozhodli, že od roku 2017 budeme v některých výrobkových řadách plastových oken (např. v řadě, kterou souhrnně označujeme názvem „Plastové okno 71“) vyrábět výplně, které budou obsahovat vybrané plastové profily s ekologickým jádrem. Toto jádro je vytvářeno z regenerovaného materiálu. Profily s použitím regenerovaného materiálu nemají vliv na výsledné mechanické či jiné vlastnosti výplně. Mají naopak vliv na životní prostředí  - jejich produkce totiž probíhá s výrazně nižšími emisemi a tím právě životnímu prostředí přispívá.

Souhrnné a ucelené pojednání o Udržitelném rozvoji v oblasti otvorových výplní i s využitím regenerovaných materiálů si můžete přečíst např. v tomto článku (Článek je publikován v Ročence ČKLOP 2016 a je vydán se souhlasem ČKLOP).

 

Rychlá navigace