Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), vedené společností:

PKS okna a. s.
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 65276507
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1950
kontaktní emailová adresa: zelezna@pks.cz, telefonický kontakt: 724 944 740

(dále jen „Správce“)

1. Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

a) Obchodní partneři Správce

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje obchodních partnerů

Účel zpracování osobních údajů: uzavření a plnění smluvního vztahu mezi obchodním partnerem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči obchodním partnerům a orgánům veřejné správy

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění smluvního vztahu a zákonem stanovených povinností

b) Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, údaje o adresách – trvalá a kontaktní, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a peněžní ústav, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, místo narození, zdravotní stav, údaje o rodinných příslušnících, zdravotní pojišťovna, číslo OP, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, informace o srážkách ze mzdy (exekuce,..)

Účel zpracování osobních údajů: personální a mzdová agenda zaměstnanců, uzavírání pracovně-právních smluvních vztahů, příjem, akceptace a vyřizování návrhů na změnu a zánik pracovně - právních smluvních vztahů, součinnost při řešení pracovních úrazů, poskytování benefitů

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům

c) Uchazeči o zaměstnání

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a praxi a další osobní údaje, které uvede uchazeč o zaměstnání na základě svého uvážení do životopisu

Účel zpracování osobních údajů: výběrové řízení na pracovní místa

Právní základ zpracování osobních údajů: souhlas uchazeče o zaměstnání

d) Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů: obrazové nahrávky bez zvukové stopy

Účel zpracování osobních údajů: ochrana života a zdraví osob a majetku Správce prostřednictvím stálého kamerového systému

Právní základ zpracování osobních údajů: oprávněný zájem Správce

2. Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 1 jsou do různé míry zpřístupněny poskytovatelům služeb.

Seznam zpracovatelů je k dispozici na vyžádání.

Osobní údaje nejsou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

3. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 1 jsou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou bezodkladně vymazány po odvolání souhlasu subjektem údajů.

4. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko- organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

K osobním údajům v sídle Správce mají přístup pouze osoby, které je využívají při plnění svých pracovních povinností, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly, listinná dokumentace je uzamykána.

Všichni zaměstnanci byli poučeni o ochraně osobních údajů a seznámeni s GDPR.